Twój koszyk jest pusty
A A A

Zasady Gwarancji


1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku w przesyłce oraz niezgodności jakościowej produktu, a także w przypadku opóźnienia przenoszącego 14 dni w dostawie zamówionego towaru, Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej pocztą na adres firmy PHU GLOB NET, poprzez stronę Sklepu lub pocztą e-mail, doręczenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 5 (pięciu) dni od odbioru przesyłki.

3. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesione.

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O całkowitym lub częściowym uznaniu lub odrzuceniu reklamacji PHU GLOB NET informuje klienta w formie pisemnej w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

5. W przypadku uznania reklamacji ilościowej, zostanie dosłany brakujący produkt do Klienta na koszt Sklepu.

6. W przypadku uznania reklamacji jakościowej, zostanie dosłany produkt wolny od wad do Klienta na koszt Sklepu.

7. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002.

Gwarancja 0 out of 5 based on 0 ratings.